Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE:

0906803525 (Mực in)
0988 536 573

Sản phẩm bán chạy

Video

Sản phẩm

Bot da NA 1200 :

Giá Gốc: VND

Giá bán: VND

TIEÂU CHUAÅN KYÛ THUAÄT BOÄT ÑA Ù(CaCO3)

MAÕ HIEÄU: GCC NA 1200

 

Ph©n   tÝch hãa häc:

- Thµnh phÇn Calcium Carbonat          : ³ 99,46%

- Thµnh phÇn Oxit Magiª                     : £ 0,3%

- Thµnh phÇn Silicat                          :   £ 0,06%

- Thµnh phÇn oxit nh«m                      : £ 0,01%

- Thµnh phÇn oxit S¾t (Max)                : £ 0,005%

- Oxit Titan (TiO2)                               : £ 0,00%

- Oxit Natri (Na2O)                              : £ 0,00%

- Oxit Kali (K2O)                                  : £   0,00%

- Oxit Ñoàng (CuO)                                 : £ 0,00%

- Oxit Chì (Pb)                                     : £ 0,00%

- Thµnh phÇn mÊt khi nung                   : £ 43,9%

- §é PH                                               :    8 ¸ 9

§Æc   tÝnh vËt lý:

- Träng l­îng riªng                                : 2,7g/cm3

- §é s¸ng                                             : 94%

- §é tr¾ng (Theo ASTME 313)             : ³ 97%

- §é Èm lín nhÊt                                    : 0,2%

- §é cøng                                             : 3Moh

- §é thÊm dÇu DOP                     : 33,3ml/100g   CaCO3

- §é thÊm dÇu Lanh                     : 34ml/100g CaCO3        - §é che phñ(Specific S.A)                  : 3,01m2/g

- Khoái l­îng riªng                                : 2.69g/cm3   

N¬i   kiÓm tra:

- KiÓm tra t¹i Trung   taâm kieåm ñònh vaät lieäu Xaây döïng

- M¸y ®o ®é tr¾ng Minolta CR    200/CR- 210 NhËt b¶n.

- M¸y ®o cì h¹t b»ng Laze hiÖu Mavern    Anh Quèc d¶i ®o tõ 0,02 mm ®Õn 2.000 mm.  

 

§Æc   tÝnh øng dông:

- Sö dông ®Ó lµm ®Çy, lµm chÊt ®én, chÊt phô gia.

§Æc   ®iÓm øng dông:

- Bét nÆng cã ®é tinh khiÕt cao.

- §é tr¾ng vµ ®é s¸ng cao.

- Lo¹i bét lµm chÊt ®én.

LÜnh   vùc øng dông:

1. Trong   hoùa myõ phaåm, hoùa hoïc.

2. ChÊt ®én trong nghµnh giÊy, s¬n, nhùa, cao su, vËt liÖu x©y dùng,   thøc ¨n gia sóc.

3. VËt liÖu bÞt kÝn.

4. ChÊt phñ bÒ mÆt, vµ c¸c øng dông kh¸c

 

KÝch   th­íc h¹t:

D50(Mastersizooo  Malvern) 2.8 ± 1,0 mm

D97(Mastersizooo  Malvern) 15 ± 1,0 mm

 

Sản phẩm cùng loại

Mới cập nhật
Mới cập nhật